Stadgar

FÖRENINGEN
NORMALTRYCKSHYDROCEPHALUS
FÖR PATIENTER OCH ANHÖRIGA
Org.nr. 802521-0553

STADGAR
Föreningen är en obunden ideell förening utan religiösa och politiska värderingar. Föreningen skall bedriva verksamhet enligt nedanstående stadgar.

Ändamål
§ 1
Föreningens ändamål är att hjälpa patienter, som lider av sjukdomen normaltryckshydrocephalus, att få rätt diagnos och bästa behandlingen för sin sjukdom. Föreningen skall även utan religiösa och politiska värderingar. Föreningen skall bedriva verksamhet enligt nedanstående stadgar.

 • uppmärksamma och informera vårdpersonal (speciellt allmänläkare, geriatriker, neurologer och neurokirger) om sjukdomens problematik och goda behandlingsresultat
 • stödja patienter och anhöriga med information om diagnosen, behandlingen och rehabilitering efter operationen för normaltryckshydrocephalus
 • informera allmänheten, politiker och andra beslutsfattare samt delta i samhällsdebatten om
  behandlingens framstående effekter samt dess kostnadseffektivitet
 • utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte och diskussion rörande behandling och vård av patienter med
  normaltryckshydrocephalus.
  Medlemskap
  § 2
  Medlemskap börjar gälla när medlemsavgift kommit föreningen tillhanda. Avgiftens storlek för nästkommande
  år bestäms vid årsmöte. Till årsmöte kallas de som var medlemmar föregående år.
  § 3
  Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen.
  Styrelse och revisorer
  § 4
  Styrelsen skall bestå av minst tre, högst nio ledamöter inklusive suppleanter utifrån valberedningens förslag.
  Mandattiden är två år för ordinarie ledamöter och ett år för suppleanter och revisor. Vartannat år väljs ordförande och vartannat sekreterare.
  Styrelse ansvarar för att välja nomineringsgrupp.
  Firma och avgifter
  § 5 Föreningen har sitt säte i Göteborg.
  Styrelsen konstituerar sig själv.
  Styrelsens ordförande samt dess sekreterare tecknar i förening föreningens firma.
  Styrelsen är beslutsför när kallelse tillkännagivits minst två veckor före styrelsemöte och antalet närvarande vid mötet är fler än hälften av antalet ledamöter.
  Som styrelsebeslut gäller den mening om vilken de flesta förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordförande, dock att giltigt beslut fordrar enhällighet, när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter
  är närvarande. Protokoll skall föras vid varje styrelsemöte. Paragraferna i protokollet görs löpande per kalenderår.
  § 6 Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1/1 – 31/12. Före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisor
  avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.
  § 7 Revisor väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.
  § 8 Revisorn skall bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelse avgiven senast den 15/4.
  Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorn gjorda anmärkningar och skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma på vilken de skall
  förekomma till behandling.

  Föreningsstämma
  § 9
  Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång.
  § 10 Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisor finner skäl därtill eller då minst 1/10 av samtliga
  röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlas.
  § 11 Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till
  styrelsen i så god tid att ärendet kan anges i kallelsen.
  § 12
 • På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
 5. Val av två justerare
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse
 9. Revisorns berättelse
 10. Fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Arvode åt styrelsen och revisorn, samt beslut om årsavgift för nästkommande helår
 14. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17. Beslut om principer och processbeskrivning för nominering och val av stipendiater
 18. Ärende enligt § 11
 19. Stämmans avslutande
  På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt 1-7 ovan endast förekomma de ärenden för vilka
  stämman blivit utlyst och vilka angivits i kallelsen till stämman.
  § 13 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och utfärdas genom personlig
  kallelse till samtliga medlemmar eller utsändning med post/mail senast två veckor före ordinarie
  föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Andra meddelanden till medlemmar delges genom
  brev eller mail.
  § 14 Omröstning på årsstämman sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Vid personval med lika röstetal avgör
  lotten, i andra frågor den mening som biträdes av mötesordföranden.
  Insamlade medel
  § 15 Insamlade medel skall förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt såväl avseende etik som ekonomi. Behovet av såväl riskspridning som värdetillväxt skall beaktas. Omplacering eller andra förändringar beslutas av
  styrelsen eller av styrelsen utsedd person.

  Ändring av stadgar
  § 16 För att ändra föreningens stadgar krävs likalydande beslut på två på varandra följande stämmor, varav det ena skall vara ordinarie. Mellan mötena skall minst två månader förflyta.

  Föreningens upphörande
  § 17 För beslut om föreningens upphörande krävs två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ordinarie årsstämma. Kallelsen skall innehålla förslag om upplösning. Kallelse om extrastämman därefter skall vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar i förväg. Minst 2/3 majoritet av närvarande på stämman fordras för att beslut skall vara giltigt. Eventuellt befintliga medel skall doneras till forskning om normaltryckshydrocephalus, såvida inte annat angivits i samband med gåvan.
  Kallelse till första stämman skall ske minst 14 dagar före stämman och skall innehålla förslag om upplösning samt hur medlen skall fördelas. Kallelse till extramötet skall vara medlemmarna tillhanda senast sju dagar i förväg. Minst 2/3 majoritet av närvarande på mötet fodras för att besluten skall vara giltiga.